Sualler ve Cevaplar

Bazı Arapça kelimelerin sonunda gelen ye harfi, ı-i değil a sesiyle okunur. Bu ye’ye elif-i maksûre denir.

مسى ، عيسى ، دعوى

Mûsâ, Îsâ, Davâ.

Geçişli (müteaddî) bir masdar, geçişsiz (lâzım) bir masdara dönüştürülebilir; buna mütâvaat (dönüşlülük) denir.

Sülasî Masdarlar Şunlardır:

* Mücerred Masdarlar » feth, zikr, şükr...

* Mezîdün Fîh Masdarlar (Ziyade kılınmış) » imkân, tekemmül, tevhîd...

* Mimli Masdarlar » merhamet, mâ’rifet

* Mec’ul Masdarlar (Yapma) » İslâmiyet, Hâkimiyet...

* Masdar Binâ-yı Merre (Bir defa oluş) » darbe...

 Harf inkılâbı 1 Kasım 1928 tarihinde yapılmıştır.

Lefîf Kelimeler, aslî harflerinden herhangi ikisi illet harflerinden olan (elif-vav-ye) olan kelimelerdir.

وفا

Nâkıs Kelimeler, aslî harflerinden üçüncüsü illet harflerinden olan (elif-vav-ye) olan kelimelerdir.

سهو

Ecvef Kelimeler, aslî harflerinden ikincisi vav veya ye olan kelimelerdir.

خوف

Misâl Kelimeler, aslî harflerinden ilki vav veya ye olan kelimelerdir.

وقوع

Muzâ’af Kelimeler, son iki aslî harfi aynı olan kelimelerdir

سبب

Mehmûz Kelimeler, aslî harflerinden birinde hemze bulunan (hemzeli) kelimelerdir.

أدب أمر

Sâlim Kelimeler, aslî harflerinden biri elif, vav, ye olmayan, içinde aynı cinsten iki harf bulunmayan kelimelerdir.

صنع حسن كشف

Aslî kelimeler husûsiyetlerine göre yediye ayrılır, buna aksâm-ı seb’a denir.

Salim, Mehmûz, Muzâ’af, Misâl, Ecvef, Nâkıs, Lefîf.

İllet Harfleri elif-vav-ye harfleridir.

ا و ى

Bir Kelimenin Hangi Vezinden Olduğunu bulmak için, aslî harflerin yerine fe-ayn-lam koyarız, aynı harekelerle okuruz:

Sulh » fu’l, hamd » fa’l, zikr » fi’l, duhûl, fu’ûl

صلح فُعل

حمد فَعل

ذكر فِعل

دخول فعول

Arapça’da kök kelimelere harfler ilâve edilerek yeni kelimeler türetilir.

Zâid Harfler yani kök kelimeye ziyâde kılınan harfler şunlardır:

Hemze, elif, te, sin, mim, nun, vav, he ye

أ ا ت س م ن و ه ى

Basılan en eski lügatimiz Vankulu Lügati’dir.

He’den sonra kâf yazılışı

1. Farsça klavye dilini aç (aktif et)

2. Yazmaya başla ve He yaz

3. Shift + boşluk

4. Arabî Kâf (shift + z)

Tazammun: içine alma, kapsama.

Osmanlıca yazılışı:

تضمن

Kamerî Harfler (Hurûf-i Kameriyye) şunlardır:

ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ى

Şemsî Harfler (Hurûf-i Şemsiyye) şunlardır:

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

Farsça Q Klavyede, he yazılır ve sonra shift + د  (latinizedeki yeri shift + n) yaparak üzerinde hemze bulunan he elde edilir.

Îmâ edilmiş, yukarıda kendisine işaret olunmuş, ismi geçmiş olan.

[Kâmus-i Osmânî]

Kâf-i yâyî Türkçe’ye has bir harftir. Yumuşak g (ğ) sesini, ye ve ve sesini gösterir. 

Daha çok ğ sesini işaret eder hâlde görülür: Göğüs, eğri gibi.

Övmek, leylek gibi kelimelerde ve ve ye sesini gösterir.

اگری ، اوگمك ، لگلك

297 mm (yükseklik)

210 mm (genişlik)

Türkçe Ural - Altay dil ailesine mensuptur.

0 RH- Tüm kan gruplarına kan verebilir.

Kaşgarlı Mahmut.

Arapça kelimelerin başında bulunan “elif-lâm” ال harflerine harf-i tarif denir. Osmanlı Türkçesinde harf-i tarifli bazı Arapça terkipler kullanılır. Meselâ “Dârülfünûn” دارالفنون gibi.

Arapça ve Farsça kelimelerde bazı heceler uzun okunur. Harf-i med uzatma harfidir. Harf-i medler “elif, vav, ye” harfleridir. Mesela “ulûm” kelimesindeki şapka işâretli û harfi uzatarak okunur.

Dikkat! Türkçe kökenli kelimelerde heceler uzatılmaz! Okutucu harf olarak geldikleri takdirde “elif, vav, ye” harfleri sadece ünlü harfi gösterir ve kısa okunur.

Osmanlıca elif-bâ’da munfasıl harfler, yani kendisinden sonra gelen harfe bitişmeyen harfler “elif, dal, zel, ra, ze, je, vav” harfleridir.

Osmanlı Türkçesinde kullanılan bir harfin adıdır. Genizden gelen “ne” sesini karşılar. Kâf harfinden farklı olarak üzerine üç nokta ilâve edilir. Kâf-ı nûnî de denir. Bazı kere noktasız kâf gibi yazıldığı da görülür. Osmanlı Türkçesinde mühim bir yer tutar. Meselâ “bana, sana” kelimelerindeki “ne” sesi bu harfle yazılmaktadır.

Evvela harfleri ve yazılış şekillerini iyice öğrenmelidir. Sonra harekeleri öğrenmek gerekir. Osmanlıcada Arapça isim ve mastarlar sıkça kullanılır. İsim ve mastar türleri, çokluk kaideleri, kelimelerin bazı keyfiyetleri ve tamlamalar öğrenmelidir.

Türkçe “sondan eklemeli diller”dendir. Bir kök kelime ek veya ekler alabilir ve böylece yeni kelimeler ortaya çıkarılır.

Eklere dikkat edilmelidir. Ön ve son ekler, bazı sayı ve isimler, yer bildiren isimler öğrenilmelidir. Farsça ve Arapça kaidelere göre yapılan tamlamalar da öğrenilmelidir.