Osmanlıcada Arapça ve Farsça tamlamalar sıkça karşımıza çıkabiliyor. Şimdi Farsça usulle yapılmış bazı tamlama örneklerine bakalım.

Metin okumalarında Farsça tamlamalarla çok sık karşılaşılır. Arapça tamlamalar daha az görülmektedir.

Osmanlıca Terkipler

Tavâif-i mütemeddine: Medenîleşmiş kavimler, bölükler. » طوائف متمدّنه
Lisân-ı Arabî: Arapça dili. » لسان عربى
Fenn-i mahsûs: Özel bilim. » فنّ مخصوص
Ulemâ-yı müteahhırîn: Sonra gelen âlimler. » علماى متأخّرين
İlm-i belâgat: Belâgat ilmi.  » علم بلاغت
Kavâid-i Osmâniyye: Osmanlıca kaideleri. » قواعد عثمانيّه
Maârif-i umûmiyye: Genel eğitim. » معارف عموميّه
Muktezâ-yı hâl: Hâlin gerektirdiği. » مقتضاى حال
Bâb-ı evvel: İlk kapı(mevzu, husus, başlık). » باب اول
Şerâit-i ictimâiyye: Sosyal şartlar. » شرائط اجتماعيّه
Mukadderât-ı memleket: Memleket mukadderâtı. » مقدرات مملكت
İnhilâl-i ictimâî: Sosyal dağılma, bölünme, parçalanma. » انحلال اجتماعى
İhrâz-ı hürriyet: Özgürlük kazanma. » احراز حريّت
Hâl-i muattaliyet: Kullanılmaz vaziyet, hâl. » حال معطّليت
Husûl-i saadet: Mutluluk meydana gelmek, hâsıl olmak. » حصول سعادت

Silsile-yi ihtiyâcât: İhtiyaçlar zinciri. » سلسلهٔ احتیاجات
Kesb-i liyâkat: Yeterlilik, kifâyet kazanma. » كسب لیاقت
Harekât-ı ifrâtkârâne: Aşırı gidercesine hareketler. »  حرکات افراطکارانه
Rızâ-yı İlâhî: Allâh'ın kulundan râzı olması. » رضای الٓهی
Hazret-i Fahr-ı Âlem: Âlemin övüncü, Hazreti Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm). » حضرت فخر عالم
Esbâb-ı Cihâd: Cihat sebepleri. » اسباب جهاد
Câ-yı tereddüt: Tereddüt mahalli, mekânı. » جای تردّد
Kudret-i kâhıra: Zor ve cebreyleyen kudret. » قدرت قاهره
Niyyet-i hâlise: Hâlis niyet. » نیّت خالصه
Ferdâ-yı neşr: Yayım ertesi. » فردای نشر
Makâlât-ı müfîde: Faydalı makaleler. » مقالات مفیده
Mülâhazât-ı âcizâne: Acz ve iktidârsızlıkla yapılan mülâhazalar. » ملاحظات عاجزانه
Kitâb-ı Mezkûr: Zikredilen, adı geçen kitap. » کتاب مذکور
Ulûm-ı Tabîiyye: Tabîata dair ilimler. » علوم طبیعیّه
Telîfât-ı Mühimme: Önemli telifler. » تألیفات مهمّه
Tarih-i Terakkiyât-ı Fikriyye: Fikirle ilgili ilerleyiş tarihi. » تارخ ترقّیات فکریّه
Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2020-02-07