Osmanlıca öğrenmek için yazmayı deneyebilirsiniz. Osmanlıca yazmak, yazmaya çalışmak okumanızı hızlandıracaktır.

İnternet üzerinde basit bir arama ile Osmanlıca yazılmış vesika, metin, kitap bulabilirsiniz. Ekranın bir tarafına metni açıp, diğer tarafta yazacağınız dosyayı açarak gördüklerinizi yazabilirsiniz.

İsterseniz Osmanlıca klavye uygulamamızı kullanın ve yazdıklarınızı kopyalayın. Ayrıca kendi bilgisayarınızda, klavyenizi kullanarak yazmak isteyebilirsiniz.

Tuş dizilimini görmek ve teknik yardım için bakınız: Osmanlıca Yazmak

Başlarda yazım yardımcısı olarak ekran klavyesi de kullanabilirsiniz. Zaten bir süre sonra tuş dizilimine de alışılıyor.

Osmanlıca yaz

Ekran Klavyesi Açma (Windows 10)

Windows 10 Başlat menüsünde, Tüm Uygulamalar » Windows Erişim Kolaylığı » Ekran Klavyesi yolunu izleyerek ekran klavyesini başlatabilirsiniz.

Ekran Klavyesi Açma (Pardus Linux)

Onboard uygulamasını paket yöneticisinden aratıp, kurunuz.

Konsoldan kurmak için:

sudo apt install onboard

komutunu girip, yönetici şifrenizi giriniz.

Osmanlıca Yaz!

Bir word belgesi açarak veya metin yazılacak herhangi bir alanda yazabilirsiniz. Dil çubuğundan Farsça tercih ediniz. Ekran klavyenizde harf dizilimi değişecektir.

Windows 10 için; Denetim Masası » Saat, Dil ve Bölge » Dil ekle yolunu kullanarak “Dil ekle”yi tıklayıp Farsça seçip, ekliyoruz.

Farklı yazı tipi, font indirmek için bakınız: Arapça Fontlar

Kategori: Anasayfa Ekleyen: Tazammun Tarih: 2018-11-05

 saatin zinciri

Saatin zinciri bitince eylemez tık tık,

Vakt-i merhûnu gelince rûha derler çık çık!

Hakka kulluk eyle zira

Ahirette dinlemezler hınk mınk!

Gönenli Mehmet Efendi

Kategori: Anasayfa Ekleyen: Tazammun Tarih: 2018-10-02

Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin Kaleminden Günümüze Aktarmaya Gayret Ettik.

Fatih Divanı Avni

İmtisal-i Cahid-u Fillah Oluptur Niyyetim,

Dîn-i İslâmın Mücerred Gayretidur Gayretim.

 

Fazl-ı Hakk ü Himmet-i Cünd-i Ricalullâh İle,

Ehl-i Küfr-i Serteser Kahreylemektir Niyyetim.

 

Enbiyâ u Evliyâ'ya İstinâdım Var Benim,

Lütf-i Hakk'tandır Hemân Ümîd-i Feth ü Nusretim.

 

Nefs ü Mâl İle Ne Ola Kılsam Cihânda İçtihâd,

Hamdülillâh Var Gazâ'ya Sad-Hezâran Rağbetim.

 

Ey Muhammed! Mucizât-ı Ahmed-i Muhtâr İle

Umarım Galib Ola A'dâ-yı Dîne Devletim.

 

Fatih Sultan Mehmet (Avnî)

Kategori: Anasayfa Ekleyen: Tazammun Tarih: 2018-09-17

Aslî harflerin (fe, ayn, lam) üzerine ziyâde harf veya harfler ekleyerek yapılır. Bu masdarlar sülâsî (üç kök harf) ve mezîd yani üç harfe ilâve  yapılmış “sülâsî mezid” masdarlardır.

İf’âl, tef’îl, mufâ’ale, tefâ’ul, infi’âl, ifti’âl, tefa’ul, istif’âl bunların Osmanlıca'da sıkça kullanılan vezinleridir.

Osmanlıca okurken bu kalıplarda gelen kelimeleri fark eder ve harekesiz olarak tanırsınız.

Masdar Bâbı

Mesela ikrâm kelimesi if’âl bâbındadır. Kâf, ra, mim aslî harfleri aynı kalıba, vezine, düzene, ölçüye göre okunacaktır. Hareke ve çekimler de aynıdır.

اِفْعَالْ

اِكْرَامْ

İf’âl veznindeki dizilişte; esre almış bir elif*, sâkin bir fe, üstünlü bir ayn, uzatma vazifesi gören bir elif ve sâkin bir lam görülmektedir. Burada aynı ölçü diğer kelimemizde de kullanılmıştır. Fark aslî harflerdedir. Fe, ayn, lam yerine kâf, ra, mim gelmiştir ve ikrâm okunacaktır.

Diğer vezinlerde de durum aynıdır. Harekeleri ve ziyade kılınmış harflerin dizilişini, düzenini fark etmek mühim.

Sülasi Mezidler - İsm-i Fâ’il ve İsm-i Mef’ûl

مصدر اسم فاعل اسم مفعول
افغال مُفْعِلْ مُفْعَلْ
تفعيل مُفَعِّلْ مُفَعَّلْ
مفاعله مُفَاعِلْ مُفَاعَلْ
تفاعل مُتَفَاعِلْ مُتَفَاعَلْ
انفعال مُنْفَعِلْ ~
افتعال مُفْتَعِلْ مُفْتَعَلْ
تفعّل مُتَفَعِّلْ مُتَفَعَّلْ
استفعال مُسْتَفْعِلْ مُسْتَفْعَلْ

*Elif hareke aldığında hemze denir.

Kategori: Anasayfa Ekleyen: Tazammun Tarih: 2018-06-20

Görebildiğimiz çoğu kitapta kâf-ı nûnî üzerinde üç nokta bulunmuyor. Hâl böyle olunca, şekil itibarıyla kâf harfinden farksız gözüküyor.

Kâf-ı nûnî bazı klişeleşmiş eklerde oldukça sık görebileceğimiz bir harf. Okunuşu itibârıyla genizden gelen ne sesi olan bu harfi noktasız şekilde gördüğümüzde kâf zannedebiliyoruz.

kafi nuni

Bazı ekler; -ın, -in, -un, ün veya -nın, -nin... -mın, -min gibi, kâf ile (aslında kâf-ı nûnî) yazılıyor. Bu harfin okunuşuna dikkat etmelisiniz. Alışıncaya kadar biraz zorlanabilirsiniz.

Metinde, kâf şeklinde gördüğünüz hâlde aslında kâf-ı nûnî veya kâf-ı fârisî (gef) olarak okuyacağınız kelimeler olabilir.

Kelimelere bakalım:

أوك ، ننه ك ، تركجه نك ، ارابه نك ، كوزيمك ، باجيمك ، كوزكز ، قاشكز ، سوزكز ، ايشك ، سنك

Senin, işin, sözünüz, kaşınız, gözünüz, bacımın, gözümün, arabanın, Türkçe’nin, nenen, evin.

Kategori: Anasayfa Ekleyen: Tazammun Tarih: 2018-03-27
يكى اصول معلم صرف

 

فارسى اسملر ، بعضاً فارسى قاعده اوزره جمع اولونور . بونك اچون اسملرك آخرينه بر « آن » علاوه ايديلير

 

. مثال : مرد ، مردان . چشم ، چشمان . آهو ، آهوان

 

. اكر اسمك آخرنده هاى رسميه وارسه جمعده « ه » كافه تبديل اولونور . بنده ، بندكان كبى

 

. اكر اسمك اخرنده « ا » ويا « ى » ياخود « و » وارسه بر « يا » زياده قيلينير

 

. مثال : كدا : كدايان . آدمى : آدميان . كيسو : كيسويان

Yeni Usûl Muallim-i Sarf

---

Farisî isimler, bazen Farisî kâide üzre cem' olunur. Bunun içün isimlerin ahirine bir «ân» ilave edilir. Misâl: Merd, Merdân, Çeşm, Çeşmân, Ahu, Ahuvan.

 

Eğer ismin ahirinde hâ-i resmiye varsa cemi'de «he» kâfa tebdil olunur. Bende, bendegân gibi.

 

Eğer ismin ahirinde «elif» veya «ye» yahut «vav» varsa bir «yâ» ziyade kılınır.

Misâl: Gedâ: gedâyân. Âdemî: âdemiyân. Gîsû: gîsûyân.

Kategori: Kısa Metinler Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-10-07

Osmanlıca okutucu harfler öğrenildikten sonra ek alımını da görüp, bolca okuma yaparak belli bir mesafe alınmış olur. Osmanlıca okurken Arapça kelimeleri bolca göreceksiniz. Temel kaidelerden sonra Arapça Lisanının bazı husûsiyetleri öğrenilerek, bu Lisanın Osmanlıca unsurlarına geçilmelidir.

Arapça Unsurlar

Lisân-ı Osmânîde bilhassa Arapça isim ve mastarlar sıkça kullanılır. Kelimât-ı asliye yani üzerine ziyâde kılınmamış kök kelimeleri tanımak gerekiyor. Kök harf itibarıyla üç harfli sülâsî ve dört harfli rubâî kelimeler üzerinde durulmalı.

Herhangi bir ek almamış kelimeye mücerred ve ek almış kelimeye mezîd denir. Mesela üç harfli, ek almamış kelimeye sülâsî mücerred denir; aslî harfleri üç harfli fakat ek almış kelimeye sülâsî mezîd denir.

فعل

Fe, ayn, lam. Bu üç harf sırasıyla fe birinci, ayn ikinci, lam üçüncü harfi ifade eder ve bu kalıp kök kelimeleri tanımada kullanılır. Buna göre, ziyâde harf almamış bir sülâsî kelimenin ilk harfi fe, ikincisi, ayn, üçüncüsü lam ile ifâde edilir.

İsmi Fâil

Fiili işleyenin ismidir. Belli bir vezinde gelen kelimeler hep bu manayı işaret ederler. Şâkir, şükreden; hâkim, hükmeden demektir. Fe, ayn ve lam harflerini düşündüğümüzde, fâil derken elif harfinin ziyâde kılındığını anlıyoruz.

فَاعِلْ

حاكم شاكر فاتح فاعل
ظاهر كافر جاهل عالم
عابد عارف قاتل ظالم
حافظ تاجر غافل شامل
فارق حامل غالب طالب

Hâkim, şâkir, fâtih, fâil,

zâhir, kâfir, câhil, âlim,

âbid, ârif, kâtil, zâlim,

hâfız, tâcir, gâfil, şâmil,

fârik, hâmil, gâlib, tâlib.

Elif harfi, ilk harfi (fe) uzatıyor, ikinci (ayn) esreli, üçüncü (lam) cezmli okunuyor. Bu şekilde üç aslî harfin veznini, yani ölçüsünü anlıyoruz. Bu, ismi fâil için geçerli vezin olmaktadır.

Kelimelerin manalarına bakıldığında, bu veznin husûsiyeti anlaşılmış olur. Bir işi, bir fiili yüklenme manası burada söz konusu oluyor.

İsmi Mefûl

Fiilden etkilenen isimdir. Mim ve vav harfi, aslî harflere ziyâde kılınmıştır. İlm, ma’lûm gibi

 مشغول منسوب موهوم مشكوك
منصور مغلوب مكتوب متروك
مقتول مخلوق مرقوم مظلوم
مذكور مسكون مأمور مطلوب

Meşgûl, mensûb, mevhûm, meşkûk

mansûr, mağlûb, mektûb, metrûk

maktûl, mahlûk, merkûm, mazlûm

mezkûr, meskûn, me’mûr, matlûb.

Kelimelerin lügat manasına bakınız. 

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-09-22

Bu derste Osmanlıca kelimeler üzerinde durmaya devam edeceğiz. Vesîka okuma esnâsında karşılaşılabilecek bazı kelimeler nasıl yazılır ve dahasına bakalım.

Osmanlıca Kelimeler

كاغد اولوب محلده مذكور اولمغله استانبول
سفينه مرقوم دائره عسكريه مأمورين مبعوث
معاش كتابت حالبوكه موجبنجه فوك العاده مناسب
مبنى مومى اليه خصوص جليله بابده امروفرمان
حضرتلرى رفع تعالى سلطنت خلافت بالجمله
عالمشمول اولدغى تتبع ناقابل افتخار مالكدر
امال وجوده عاطفتلو عزّتلو شوكتلو مهابتلو

Kağıd, olub, mahalde, mezkûr, olmağla, İstanbul,

sefîne, merkûm, dâire, askeriye, me’mûrîn, mebus,

maaş, kitâbet, hâlbuki, mucibince, fevkalâde, münasib,

mebnî, mûmâileyh, husus, celîle, babda, emrufermân,

hazretleri, ref’, teâlî, saltanat, hilâfet, bilcümle,

âlemşümûl, olduğu, tetebbu’, nâkâbil, iftihâr, mâlikdir,

âmâl, vücûda, âtufetlü, izzetlü, şevketlü, mehâbetlü.


Bu kelimelerle vesîka okumalarında sıkça karşılaşılabilir.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-06-12

Osmanlıca öğreniminde kelimeler son derece mühim bir yer tutar. Kelimeler tekrar, tekrar görüldükçe adeta bir kalıp gibi ezbere alınıyor. Kelimeler, ek almamış ve ek almış olarak görülecek olursa okumada kolaylık olacaktır.

Osmanlıca Kelimeler

صكره بر باشقه يكى فرقلى
پادشاه برشى اوزره دخى بعض
اسم كذلك قدر زمان كبى

Sonra, bir, başka, yeni, farklı,

Padişâh, birşey, üzre, dahî, bazı,

İsim, kezâlik, kadar, zaman, gibi.

Osmanlıca kelimeler arasında bazı klişeleşmiş yazılmış olanlar dikkati çekiyor. Ayrıca Türkçe kelimeler haricinde Arapça ve Farsça kelimeler var. Bugün artık kullanılmayan kelimeler sizi başlarda biraz zorlasa da lügat yardımıyla belli bir kolaylık elde edilebilir. Bilhassa sıkça gördüğünüz kelimeleri bir defa öğrenince okuma da kolaylaşacaktır.

Kelimelere dikkat edip, öğreniniz. Cümle içerisinde sıkça görülen bağlaçları da öğrenmekte fayda var.

Bütün bu derslerle matbu, yani basılı eserler okunmaya çalışılır. Bu başlangıçtır. Harfler, kelimeler ve cümleler görülecek; okuma hızlandırılacaktır. Yazma eserleri incelemeye bundan sonra geçilebilir.

Kategori: Osmanlıca imla Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-06-10

“Garibim bî-kesim yoktur enisim âhtan gayri

Penâhım destgîrim kalmadı Allâh’tan gayri”

garip

Kategori: Kısa Metinler Ekleyen: Tazammun Tarih: 2017-06-05